onemarketmaker

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของ One Market Maker ดังนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

onemarketmaker.com เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ได้แก่

  • ชื่อ
  • นามสกุล
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • อีเมล
  • ข้อมูลอื่นๆ ตามที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้แก่เรา

onemarketmaker.com อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้บริการ เป็นต้น โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพิ่มเติมเฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

onemarketmaker.com ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์
  • เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
  • เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ
  • เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการอื่นๆ ของ onemarketmaker.com

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

onemarketmaker.com ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอก

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการขอเข้าถึง ลบ แก้ไข หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน รวมถึงสิทธิในการขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดให้ onemarketmaker.com ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้

5. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

onemarketmaker.com ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยมิชอบ

6. การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

สงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย

8. ช่องทางการติดต่อ

หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว สามารถติดต่อได้ที่ : คลิก